Skip to main content

Verkoopsvoorwaarden

Art.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

Art.2 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op de evenredige wijze aan te passen.

Art.3 De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

Art.4 In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20 % van de waarde van de bestelling verschuldigd, te verhogen met alle bewijsbare kosten.

Art.5 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men recht noch op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art.6 Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Art.7 De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper, met een minimum van 50,00 €

Art.8 Indien de koper de goederen niet afhaalt op hem medegedeelte datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art.9 De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Art.10 Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, ed niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art.11 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art.12 Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Art.13 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nr van de factuur te vermelden.

Art.14 Alle facturen zijn contant betaalbaar.

Art.15 Bij niet betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per maand van het factuurbedrag. In geval van wanbetaling worden alle latere vorderingen en kosten onmiddellijk opeisbaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 50,00 € ) als schadebeding. Alle annexe onkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen.

Art.16 Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art.17 Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. In afwijking van art 1583 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van het contract.